Modificació del decret regulador de la Plataforma de Facturación Electrónica de Castilla y León.

El Decret 3/2013, de 24 de gener, vigent des del 31 de gener de 2013, crea la Plataforma de Facturación Electrónica de la Administración de Castilla y León, i regula el seu règim jurídic i les condicions tècniques uniformes en la seva expedició i enviament de factures electròniques.

L’Ordre HAC/142/2013 desenvolupa la inscripció al Registre de la Plataforma de Facturación Electrónica fent distinció entre les inscripcions obligatòries, previstes a l’article 4 del Decreto 3/2013, de 24 de gener, dels empresaris i professionals adjudicataris dels contractes i que les haurà de practicar el corresponent òrgan de contractació, de les inscripcions voluntàries en les quals s’haurà d’aportar la documentació acreditativa de la personalitat i de capacitat d’obrar.

L’Ordre diferencia entre el representant com a persona física inscrita en l’assentament d’inscripció, que haurà d’acreditar documentalment la seva facultat de representar a la persona jurídica o, si en el seu cas, a la persona física, i als usuaris de la Plataforma, que sota la responsabilitat del representant s’anotaran al Registre i estaran facultats per enviar factures electròniques a través de la Plataforma. També s’estableixen els serveis que en tot cas es presentaran a través de la Plataforma, la cancel·lació de les inscripcions, entre altres i pel que fa al format de les factures, la Plataforma de Facturación Electrónica assegurarà la convertibilitat i compatibilitat del format establert i dels seus evolutius.

X