Nou model de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques per a l’exercici 2020

L’AEAT ens ha comunicat, que a partir de l’exercici 2020, el servei web de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques es basa en un nou model de subministrament d’informació, i tots els organismes integrats a aquest Servei Web es veuran afectats i hauran de canviar els seus desenvolupaments.

Aquest nou model comporta una modificació de tota l’estructura de la modalitat IRPF, que a partir de l’exercici 2020, respondrà amb un nou disseny XML per les dades específiques, similar al que té el programa Renda Web, i un diccionari amb totes les caselles i les seves descripcions que es troba publicat al portal de l’AEAT, on es podrà accedir a totes les noves versions:

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Disenos_de_registro/Modelos_100_al_199/Modelos_100_al_199.shtml

Segons l’AEAT aquest canvi de format comporta que a partir de l’exercici 2020 “s’ofereix tota la informació de caselles disponibles, el qual implica que:

  • Es subministraran separadament totes les caselles amb contingut de la declaració i no solament les caselles de sumatori de rendes del mateix tipus.
  • Es subministraran totes les rendes vinculades al contribuent, que permetrà la imputació de cada renda a cadascun dels membres de la unitat familiar en els supòsits en que la modalitat de la declaració sigui conjunta
  • Per les rendes imputades per Entitats en Règim d’Atribució de Rendes, es facilitarà individualitzant les rendes de cada entitat.”

Segons l’AEAT la disponibilitat de la informació de les dades de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques a l’entorn de producció, per a l’exercici 2020, estarà disponible a partir de la segona quinzena de juliol.

Nova Integració per a la Modalitat “Certificat IRPF”

El nou servei ja està disponible a l’entorn de preproducció, però l’AEAT encara està acabant de perfilar-lo. El Consorci AOC ja s’ha integrat per tal que:

  • Les administracions consumidores del servei mitjançant pantalles EACAT no tinguin cap impacte i, a partir de la posada a disposició per part de l’AEAT de les dades de l’exercici 2020 a producció, pugui obtenir-les sense necessitat de fer transformacions o sol·licitar noves autoritzacions.

El retorn de la informació per als exercicis anteriors al 2020 no requerirà d’adaptacions per part de les administracions, el servei retornarà la informació en el format corresponent per a cada exercici fiscal sol·licitat.

Les afectacions a les modalitats calculades de la Renda seran assumides pel Consorci AOC

Les modalitats calculades del certificat IRPF:  “Certificat Individual de nivell de renda”, “Certificat de renda per a prestacions socials” i “Certificat de rendes per a beques” també es veuen afectades per aquest canvi de model.

No obstant, des del Consorci AOC s’està treballant en l’adaptació d’aquestes modalitats al format d’exercicis anteriors per tal d’evitar que, tant les administracions consumidores per pantalles EACAT com aquelles integrades per serveis web, es vegin afectades i hagin de realitzar noves adaptacions.

Altres serveis AEAT

L’AEAT no ha informat de cap canvi en la resta serveis o modalitats oferts per l’AEAT “Obligacions tributàries”, “Consulta del domicili fiscal”, “Certificat de Pensions Públiques exemptes”, “Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)”, “Qualitat de dades Identificatives”, així doncs, de moment, no s’haurien de veure afectats per noves modificacions.

Per a més informació sobre aquest canvi podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport d’Integradors.

X