Iniciat el procés per elaborar la llei catalana per a la protecció de les persones alertadores

Un cop aprovada pel Congrés dels Diputats i publicada la Llei reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (també coneguda com a Llei de Protecció de les Persones Denunciants), el Govern de la Generalitat ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei per a la protecció de les persones que alertin d’infraccions normatives.

En el marc de les polítiques d’integritat i la lluita contra la corrupció a Catalunya, i d’acord amb la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió, aquesta iniciativa pretén regular de forma integral les mesures necessàries per a la protecció de persones que revelin informacions sobre actuacions il·lícites o males pràctiques que afectin l’interès general i que es produeixin tant en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya i dels ens locals com en empreses o entitats privades que operen a Catalunya, quan les infraccions o pràctiques abusives tinguin efectes circumscrits a Catalunya.

Consulta pública prèvia

Tal com preveu l’article 66 bis de la llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, aquesta memòria preliminar s’ha posat a disposició de la ciutadania a través del Portal Participa, per tal de poder recollir les opinions i demandes mitjançant el tràmit de consulta pública prèvia, per un període de 30 dies que finalitza el 10 d’abril de 2023.

La consulta té per objectiu conèixer l’opinió de la ciutadania i dels agents econòmics i socials, sobre quin i com ha de ser el sistema integral de protecció de les persones que alertin d’irregularitats i conductes abusives que afectin a l’interès general, així com de les persones del seu entorn. En particular, s’espera que es facin aportacions en relació amb les qüestions següents:

  • Quins són els principals riscos de represàlia i els seus efectes
  • Quines han de ser les principals mesures de protecció
  • Com garantir l’eficàcia de la tramitació de les denúncies
  • Quins han de ser els canals de denúncia i com cal regular-los
  • Com garantir l’eficàcia en l’aplicació del règim de protecció

Les entitats locals, com a subjectes o entitats potencialment afectades per la iniciativa que es proposa i per tal d’assegurar-ne la participació efectiva, us convidem a accedir al Portal Participa i fer les aportacions que considereu.