S’ha migrat el servei “IFE – Informes d’estrangeria” al Departament d’Igualtat i Feminismes

El servei d’Informes d’estrangeria es troba dins dels serveis del Departament d’Igualtat i Feminismes, per tant ja no es podran iniciar nous expedients des del servei del Departament de Drets Socials (només es podran continuar tramitant els expedients que estiguin oberts en data anterior a la publicació del nou servei d’Igualtat i Feminismes).

Aquest servei consisteix en la tramitació d’un document proposta per part d’un ajuntament que tramet a la Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme (DGMRA) i aquesta emet un informe i li ho comunica a la persona interessada, a l’oficina d’estrangers competent per a resoldre el procediment principal d’estrangeria i a l’ens local que ha elaborat el document proposta.

X