El servei “EDU – Comunicacions referents als Plans Educatius d’Entorn” s’ha publicat a EACAT

El Departament d’Educació publica un nou servei a EACAT, l’objectiu del qual és simplificar i agilitar la comunicació amb els ens locals, mitjançant la creació d’un canal específic per a tramitar tot allò referit als Plans Educatius d’Entorn.

Per a fer una comunicació en aquest àmbit, heu d’anar a Tràmits / Departament d’Educació / EDU – Comunicacions referents als Plans Educatius d’Entorn.