Consulta electrònica dels volants de convivència per a la Preinscripció Escolar 2022-2023

En el DOGC de dilluns 28 de febrer de 2022 s’ha publicat la RESOLUCIÓ EDU/464/2022, de 24 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2022-2023.

Com en el curs anterior, aquest any les famílies realitzaran el procés de preinscripció de manera electrònica. La sol·licitud es formalitza amb el formulari que hi ha disponible al web del Departament d’Educació i es preveu que Educació obtindrà de forma electrònica gran part de les dades necessàries per validar els criteris de prioritat al·legats.

En concret, no caldrà que les famílies aportin volants de convivència per a justificar el criteri de proximitat al centre, sinó que el Departament d’Educació, quan es compti amb el consentiment dels sol·licitants, consultarà directament les dades de convivència de les famílies, quan així sigui necessari.

Paral·lelament, la resolució contempla altres tipus d’actuacions, més enllà de la resolució de les sol·licituds de preinscripció escolar, que impliquen la revisió de les dades declarades per detectar un possible frau en l’empadronament recent.

Conseqüentment, us comuniquem que aquestes consultes, sempre que hi hagi consentiment dels sol·licitants, es realitzaran electrònicament a través de consultes d’interoperabilitat a tots els municipis que teniu el padró en línia. Per aquest motiu, us agrairíem que presteu especial atenció a la connexió dels vostres padrons, a la data caducitat dels vostres certificats, i a la resolució de les incidències que teniu coneixement i que poden afectar al funcionament normal d’aquestes consultes.

El calendari de presentació de sol·licituds de preinscripció als diferents ensenyaments, que té relació amb la realització d’aquestes consultes és el següent:

  • Educació infantil i educació primària: Del 7 al 21 de març de 2022
  • Educació secundària obligatòria: Del 9 al 21 de març de 2022
  • Batxillerat: Del 20 al 26 d’abril de 2022

X