TSF – Tràmits Contracte Programa – Justificació econòmica del CP

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTSF), pel bon desplegament del Contracte Programa, signa addendes amb els ens locals, on es concreten els serveis / programes que cada ens local ha de desenvolupar en el seu territori, així com els imports que les parts han d’aportar pel correcte desenvolupament d’aquests serveis / programes.

Al final de l’any cada ens local ha de fer una justificació econòmica del conjunt de les accions emmarcades en el Contracte Programa (a excepció del servei de SAD Dependència, el SAD Social i les mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la COVID-19 durant l’exercici 2020), per aquest motiu s’obre aquest tràmit a través d’EACAT.

Les dades que s’han de recollir fan referència sempre al període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any anterior al moment de la recollida.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits de TSF i, concretament, al tràmit Justificació econòmica del CP del servei TSF – Tràmits Contracte Programa – Justificació econòmica del CP.

X