El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies actualitza el tràmit sobre el registre dels plans d’igualtat, arran de l’entrada en vigor del Reial decret 901/2020, de 13 d’octubre, pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre i es modifica el Reial Decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball.

L’obligatorietat de registrar els plans d’igualtat i de realitzar tots els tràmits electrònicament ha obligat a l’actualització del servei TSF – Pla d’igualtat.

Cal tenir en compte que totes les empreses i organitzacions, públiques i privades, poden donar d’alta els seus plans d’igualtat o demanar-ne una pròrroga abans que finalitzi la seva vigència, en el Registre Públic de Plans d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya (REGCON), mitjançant el procediment específic habilitat a tal fi. Els plans d’igualtat inscrits en el Registre es podran consultar al portal web.

Actualment aquest servei no té tràmits que es puguin fer a EACAT. Són tràmits que es fan via REGCON. Trobareu un enllaç al REGCON en el Catàleg de tràmits d’EACAT en el servei TSF – Plans d’igualtat.

X