L’Agència Catalana de l’Aigua publica el servei de les atribucions de fons per al finançament del cànon de control d’abocaments de l’any 2020

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha obert el termini per a la sol·licitud de les atribucions de fons per al finançament del cànon de control d’abocaments corresponent a l’any 2020, liquidat en l’any 2021 per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre o la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, per abocaments d’aigües residuals a medi efectuats dins dels límits territorials de Catalunya, segons estableix la disposició addicional vint-i-setena del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la llei d’aigües de Catalunya.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 15 d’octubre de 2021.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, al servei ACA – CCA002 – Atribucions de fons per al finançament del cànon de control d’abocaments any 2020 .

X