El servei “ACA – ESC2021 – Subvenció actuacions protecció avingudes DCFC, manteniment lleres CI i PRDC en CC” es publica a EACAT


L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) obre la convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per al finançament de les inversions o despeses realitzades per a l’execució d’actuacions de protecció davant d’avingudes que beneficiïn una zona urbana, d’actuacions de conservació i manteniment de lleres en trams urbans i d’actuacions de prevenció i reparació de danys en el domini públic hidràulic en trams urbans (ref. BDNS 577382).

El termini per a la presentació de sol·licituds s’inicia l’1 de setembre i finalitza el 15 de setembre de 2021.

Trobareu més informació a les seves bases reguladores.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, al servei ACA – ESC2021 – Subvenció actuacions protecció avingudes DCFC, manteniment lleres CI i PRDC en CC.

X