El 85% de les licitacions obertes dels ens locals i de les universitats durant 2020 van ser electròniques

La licitació electrònica ja és una realitat. Durant l’any 2020 el 85% de les licitacions de procediment oberts, publicats al Perfil de Contractant de Catalunya per part dels ens locals i les universitats, han fet ús d’eines de licitació electrònica per la presentació de les proposicions.

Un total de 881 ens d’aquests àmbits, han fet ús de la licitació electrònica per aquest tipus de procediments.

Aquests indicadors, tot i que encara no reflecteixen el percentatge desitjat per mostrar el  compliment, per part de tots els ens, de l’obligació legal que pretén garantir el principi de transparència i l’eficiència de gestió en els procediments de contractació, denota la consolidació de la confiança en l’aplicació dels processos electrònics, tant per part de les administracions públiques catalanes, com per part de les empreses que es presenten als procediments de licitació.

Cal recordar la importància de permetre la presentació de les proposicions per mitjans electrònics, en compliment de la Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017, que estableix l’obligació d’aplicar els processos electrònics en els procediments de contractació pública, inclosa la presentació de les ofertes als expedients de contractació.

La Plataforma de Serveis de Contractació Pública i les seves eines de licitació electrònica, són una iniciativa del Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració del Consorci AOC, que es troben en un continu procés d’adaptació als nous requisits i necessitats dels usuaris, facilitant, no només el compliment de la normativa, sinó també l’agilitat i la transparència en la contractació, així com l’eficiència i l’estalvi, tant pels òrgans contractants com per les empreses, a les que eviten els innecessaris desplaçaments pel registre de les proposicions.

Finalment, convé destacar també que, a escala global, durant el mateix any 2020, 3 de cada 4 tràmits que es van fer amb l’administració, van ser digitals.

X