Consulta dels volants de convivència per a la preinscripció escolar

En el DOGC del divendres de 5 de març 2021 es va publicar la RESOLUCIÓ EDU/596/2021, de 2 de març, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2021-2022.

Com a novetat, aquest any les famílies realitzaran el procés de preinscripció de manera electrònica al web preinscripcio.gencat.cat. i es preveu que juntament amb la sol·licitud telemàtica, el Departament d’Educació obtingui de forma electrònica gran part de les dades requerides per a tramitar la sol·licitud, entre d’altres, les dades necessàries per validar els criteris de prioritat al·legats.

En concret, no caldrà que les famílies aportin volants de convivència per a justificar el criteri de proximitat al centre, sinó que el Departament d’Educació, quan no consti oposició dels sol·licitants, consultarà directament les dades de convivència de les famílies, quan així sigui necessari.

Per aquest motius, us comuniquem que aquestes consultes es realitzaran electrònicament a través de consultes d’interoperabilitat a tots els municipis que teniu el padró en línia. Per aquest motiu, us agrairíem que presteu especial atenció a la connexió dels vostres padrons, a la data caducitat dels vostres certificats, i a la resolució de les incidències que teniu coneixement i que poden afectar al funcionament normal d’aquestes consultes.

A continuació us informem del calendari de presentació de sol·licituds de preinscripció als diferents ensenyaments, que té relació amb la realització d’aquestes consultes:

Educació infantil de segon cicle i educació primària
del 15 al 24 de març de 2021

Educació secundària obligatòria
del 17 al 24 de març de 2021

Batxillerat
de l’11 al 17 de maig de 2021

X