Tancament de l’oficina física de l’AOC – Còmput de terminis i presentació d’escrits

Per la present us informem que com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma (Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19) les oficines del Consorci AOC romandran tancades al públic fins a nou avís.

Pel que fa al còmput de terminis administratius i de prescripció i caducitat us fem avinent que:

Suspensió de terminis administratius
D’acord amb la Disposició addicional tercera de dit Reial Decret, excepte en supòsits excepcionals previstos en dit reial Decret, es suspenen els terminis i s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments.
El còmput dels terminis es reiniciaria en el moment en que perdi vigència el reial decreto o, en el seu caso, les pròrrogues del mateix.

Suspensió de terminis de prescripció i caducitat
Queden suspesos els terminis de prescripció y caducitat de qualsevol accions i drets durant el termini de vigència del estat d’alarma i, en el seu caso, de les pròrrogues que s’adoptessin.

Tot i l’anterior continua habilitada la presentació telemàtica de sol·licituds a la seu del Consorci AOC  i es recorda que també poden presentar-se al registre electrònic de:
a) L’Administració General de l’Estat
b) Les administracions de les comunitats autònomes
c) Les entitats que integren l’Administració local
d) El sector públic institucional

Pel que fa a la presentació a les oficines de correus; representacions diplomàtiques o oficines consulars d’España a l’estranger; oficines d’assistència en matèria de registres caldrà estar al decretat per l’estat d’alarma.

Continuem treballant tot i el tancament d’oficines

X