ACA – CCA001 – Atribucions de fons per al finançament del cànon de control d’abocaments

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) obre la convocatòria d’ajuts pel cànon de control d’abocaments meritats als anys 2017, 2018 i 2019; que permet la tramitació de les atribucions de fons als contribuents de la part catalana de les conques compartides per al finançament del cànon de control d’abocaments establert en la Disposició addicional vint-i-setena del Decret legislatiu 3/2003, de de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya.

Les sol·licituds poden presentar-se fins el 15 de març de 2021.

Són objecte d’atribució de fons les liquidacions del cànon de control d’abocaments corresponents als contribuents de la part catalana de les conques hidrogràfiques intercomunitàries per l’import total dels fons necessaris per a finançar l’import del cànon de control d’abocaments meritat en els exercicis 2017, 2018 i 2019 que els hagi estat liquidat per l’Administració hidràulica competent en els anys 2018, 2019 i 2020, una vegada deduïda la part que hagi estat restituïda prèviament per l’ACA, per l’aplicació de la disposició transitòria tretzena del Decret legislatiu 3/2003, esmentat.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits de l’ACA i, concretament, al servei ACA-CCA001-Atribucions de fons per al finançament del cànon de control d’abocaments.

X