Petició d’informe de l’SCT per usos excepcionals de via

El Servei Català de Trànsit (SCT), dins del procés de tramitació administrativa d’una sol·licitud d’activitat esportiva o d’un ús excepcional de la via, ha de sol·licitar informe als titulars de via afectats. Així mateix, l’SCT pot considerar rellevant que altres ens públics, no titulars de via, siguin coneixedors de la realització de l’esdeveniment i puguin informar, si ho consideren convenient, sobre l’impacte que pot tenir en el territori aquesta activitat, en relació amb la seguretat viària, la fluïdesa del trànsit o altres aspectes.

X