Activació del Sobre Digital 2.0 als ens locals i universitats donats d’alta a PSCP