Implantació del servei opció i retracte HPO

 

Els articles 88 i ss de la Llei 18/2007, de 28 de desembre,estableixen que l’Administració de la Generalitat, en el marc de col·laboració i coordinació amb l’Ajuntament implicat, ha de pronunciar-se sobre l’exercici dels drets d’adquisició preferent que ostenta sobre els habitatges amb protecció oficial.

L’Agència ha implantat el servei opció i retracte HPO per a notificar electrònicament als ajuntaments i altres ens de gestió les transmissions d’habitatges amb protecció oficial ubicats al seu municipi als efectes de que manifestin la seva voluntat d’exercir o no els drets d’adquisició preferent regulats en la Llei 18/2007.

X