Via Oberta: Nou certificat d’inexistència d’antecedents penals

Us informem que des del dia 7/2/2016 ja es troba operativa la nova consulta d’inexistència d’antecedents penals de Via Oberta. El que s’obté amb aquesta consulta és una certificació negativa de comissió de delictes emesa pel Registre Central de Penats del Ministeri de Justícia. En cas que el ciutadà tingui antecedents, la consulta retorna un missatge en el qual s’informa a l’administració requeridora que ha de demanar-li al ciutadà que sol·liciti un Certificat d’antecedents penals a l’oficina de Justícia corresponent.

Aquest servei permetrà a les administracions públiques catalanes donar compliment a allò establert a la LO 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la L26/2015,  –és a dir, l’obligació d’aportar certificats negatius del Registre Central de Delinqüents Sexuals a tots el professionals que treballin en contacte habitual amb menors–, sense que l’esmentat certificat l’hagi d’aportar el propi ciutadà.

Val a dir que, mentre no entri en funcionament el Registre Central de Delinqüents Sexuals (en principi, l´1 de març de 2016), la certificació serà emesa pel Registre Central de Penats, tal i com es preveu a la Disposició transitòria quarta de la L26/2015, de 28 de juliol.

Més informació a la Carta de Servei:

http://www.aoc.cat/content/download/48449/76789/file/CS_RCP.pdf

X