Signat el Conveni entre RPC i Sindicatura de Comptes

En data 17 de febrer de 2016 s’ha publicat en el DOGC la Resolució per la qual es dóna publicitat a l’Addenda al Conveni signat entre el Departament d’Economia i Finances i la Sindicatura de Comptes de Catalunya per la tramesa de la informació prevista en l’article 29 del TRLCSP. Aquesta incorpora un pacte sisè al Conveni vigent, el qual estableix que “el Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya incorporarà a l’arxiu informàtic que tramet periòdicament a la Sindicatura, en compliment del Conveni de 18 de febrer de 2010, la informació relativa a les dades i la documentació dels contractes que les entitats de l’Administració local catalana i els ens, organismes o entitats del seu sector públic, inclosos els seus organismes dependents li trametin en compliment del que preveu l’article 29 del TRLCSP”.

Això suposa que les entitats de l’Administració local catalana i els ens, organismes o entitats del seu sector públic, inclosos els seus organismes dependents, donaran compliment a l’obligació que estableix l’article 29 del TRLCSP de remetre determinada informació contractual al Tribunal de Comptes, en el cas de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, a través del Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya, al qual necessàriament han de comunicar les seves dades contractuals.

Trobareu aquí el text de la resolució.

X