Registre Públic de Contractes i DESA’L

Segons el que estableix l’article 29 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, sempre que la quantia del contracte excedeixi els:

  • 600.000 euros, si es tracta d’obres, concessions d’obres públiques, gestió de serveis públics i contractes de col·laboració entre el sector públic i el sector privat
  • 450.000 euros, si es tracta de subministraments
  • i 150.000 euros, en els de serveis i en els contractes administratius especials,

cal remetre al Tribunal de Comptes una còpia certificada del document en què s’hagi formalitzat el contracte, així com els plecs de clàusules administratives i els plecs de prescripcions tècniques. Aquesta remissió es fa mitjançant el Registre Públic de Contractes ( RPC ).

Un cop adjunteu els documents al RPC, aquests es dipositaran de forma automàtica al DESA’L de cada ens. És per això que quan un organisme del món local pugi un document a RPC, aquest s’enviarà de manera automàtica al DESA’L . És important mantenir sempre els documents guardats al DESA’L i no eliminar-los sota cap concepte ja que han d’estar disponibles en tot cas.

X