Justificació de la subvenció per minorar el cost del menjador escolar de les llars d’infants municipals

El dia 1 de juny s’inicia el termini per a la justificació de les subvencions destinades a minorar el cost del servei de menjador escolar dels infants escolaritzats el curs 2015-2016 en el primer cicle d’educació infantil. El termini finalitza el 30/07/2016.

Per justificar, accediu al catàleg de tràmits de l’EACAT i al servei del Departament d’Ensenyament de la Generalitat: “Subvencions per a minorar el cost del menjador escolar de les llars d’infants de titularitat municipal de Catalunya” i als tràmits:“Certificat de la Intervenció” i “Certificat de la Secretaria”. Us podreu descarregar els dos certificats, que haureu d’emplenar, signar i enviar.

La tramesa de cadascun dels dos certificats es necessària per justificar la subvenció de manera completa.

X