Eliminació dels certificats d’entitat del catàleg de certificats

El passat 29 de gener de 2016 el Ministeri d’Industria, Energia i Turisme va comunicar l’obligació de cessar l’emissió de certificats de persona jurídica i d’entitat per part dels prestadors de serveis de certificació a partir d’1 de juliol de 2016.

El Consorci AOC, seguint aquesta obligació i l’aplicació del Reglament (EU) 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica en el mercat interior i pel que es deroga la Directiva 1999/93/CE, eliminarà del seu catàleg els certificats d’entitat en targeta (CEISR) i en programari (CEIXSA).

Des del Consorci AOC s’anirà informant de possibles alternatives i de les dates en què es deixaran d’emetre aquets certificats.

X