Tramitació de Plans d’Autoprotecció (PAU)

mouse-696580_1280Recentment s’ha aprovat el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures (publicat al DOGC núm. 6824, de 5 de març de 2015). Aquest nou decret actualitza el Decret 82/2010, de 29 de juny, i ha entrat en vigor al cap d’un mes de la seva publicació al DOGC (data en què el Decret 82/2010 ha quedat derogat). La modificació respon a la necessitat, a partir de l’experiència adquirida, de millorar i simplificar la tramitació i el registre dels plans d’autoprotecció (PAU) fent especial incidència en les activitats quina afectació incideix especialment en el món local.

A partir de l’entrada en vigor del Decret 30/2015, els ajuntaments rebran les notificacions dels diferents esdeveniments relatius als Plans d’Autoprotecció que afectin al seu municipi al seu registre d’E/S. Aquesta notificació la genera de manera automàtica el sistema d’informació que dóna suport a la gestió dels PAU, anomenat HERMES, fent un assentament al registre electrònic de l’ajuntament que correspongui, utilitzant la plataforma EACAT.

En cas que es requereixi una acció per part de l’ajuntament, aquesta es podrà fer utilitzant el mateix HERMES, al qual s’accedeix mitjançant un certificat personal de signatura reconeguda que acrediti a l’usuari com a personal de l’Administració Pública.

El format de l’assumpte dels assentaments que genera HERMES en el registre electrònic dels ens locals és del tipus: “Plataforma Hermes: XXXXXX“, on XXXXXX indica l’acció concreta que afecta al PAU.

Els ajuntaments per a tramitar amb HERMES cal que donin d’alta, a la dita aplicació,les persones que creguin pertinents com a “Gestors d’ajuntament“. Per fer-ho cal enviar les dades a la següent adreça: protecciocivil@gencat.cat. Si el vostre ajuntament ha canviat les persones que tenien donades d’alta a HERMES, cal que passin les dades de les persones que s’han de donar d’alta a l’aplicació i les persones que s’han de donar de baixa.

Davant de qualsevol dubte o dificultat en l’elaboració dels plans d’autoprotecció o, en la seva tramitació, podeu comptar amb el suport i l’experiència del personal de la Direcció General de Protecció Civil i els seus Serveis Territorials.

X