Entra en vigor la Llei de simplificació de l’activitat administrativa

La Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica té per objecte l’establiment dels principis i els criteris que han de seguir les administracions públiques de Catalunya, a l’efecte de:

  • impulsar l’activitat econòmica mitjançant la supressió o la reducció dels tràmits administratius de les empreses i dels professionals per a iniciar una activitat econòmic a Catalunya
  • agilitzar i simplificar l’activitat administrativa
  • simplificar les relacions entre les administracions públiques de Catalunya millorant-ne la coordinació
  • fer efectiu el dret de la ciutadania, les empreses i les professionals d’accedir a l’exercici de l’activitat econòmica d’una manera àgil i eficient.

El Títol III modifica diverses normes amb rang de llei, com la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; el Text refós de la Llei d’Urbanisme;  la Llei forestal de Catalunya,  entre d’altres.

X