Ja podeu enviar l’inventari general consolidat dels béns, drets i obligacions a través d’EACAT

Ja podeu trametre, a través d’EACAT, l’inventari general consolidat dels béns, drets i obligacions, i les seves rectificacions anuals, aprovats pel Ple de la corporació. Aquesta tramesa dóna compliment a l’article 105.3 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals.

Els gestors trobareu aquest servei amb la denominació “GRI – Inventari de béns, drets i obligacions“.

X