Habilitació legal per les administracions públiques competents en serveis socials

La Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, que va entrar en vigor el 14 de març de 2015, ha modificat la Llei 2/2014, de mesures fiscals per a l’any 2014:

“Article 102. Modificació de la Llei 2/2014

 Es modifica el títol i l’apartat 1 de la disposició addicional setena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que resten redactats de la manera següent:

 Setena. Habilitació a les administracions públiques amb relació a l’accés de dades de caràcter personal»

Habilitació de les administracions públiques competents en matèria de serveis socials:

1.1. S’habiliten les administracions públiques competents en matèria de serveis socials perquè puguin comprovar, d’ofici i sense consentiment previ de les persones interessades, les dades personals declarades pels sol·licitants de les prestacions regulades per la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis socials, i pel decret que aprova la Cartera de Serveis Socials, i, si escau, les dades identificadores, la residència, el parentiu, la situació de discapacitat o dependència, el patrimoni i els ingressos dels membres de la unitat econòmica de convivència, amb la finalitat de comprovar si es compleixen en tot moment les condicions necessàries per a la percepció de les prestacions i en la quantia legalment reconeguda.

1.2. A l’efecte del que estableix l’apartat 1.1, s’entén per unitat econòmica de convivència la formada per la persona beneficiària amb el seu cònjuge o parella de fet i els familiars fins al segon grau de consanguinitat que hi conviuen en el mateix domicili.

L’habilitació legal del 2014 cobria només el Departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de serveis socials.