Descàrrega dels fitxers del Registre unificat de dades dels ens locals – 2015 (RUDEL)

Des del Departament de Benestar Social i Família, un any més, s’ha elaborat el Registre unificat de dades dels ens locals (RUDEL). El recull referit a l’exercici 2015 serà tramitat mitjançant la plataforma EACAT.

Els fitxers estan disponibles a EACAT.

El servei de presentació i tramesa d’aquests fitxers del RUDEL 2015 s’iniciarà el dia 4 de gener de 2016 i restarà obert fins el 31 de març de 2016, ambdós inclosos.

De la informació recollida en el registre unificat, se n’extrauran totes les dades necessàries per a la realització de l’informe d’avaluació de l’activitat necessari per al tancament de l’exercici del Contracte Programa 2015.

Els gestors d’EACAT trobareu aquest servei amb la denominació “Registre Unificat de Dades d’Ens Locals“.

X