Comunicació de l’estat d’execució dels Plans de Foment Territorial del Turisme

informeEn els propers dies, la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya (DGT) enviarà, per EACAT, als ens locals beneficiaris de la subvenció anticipada de 2014 dels Plans de Foment Territorial de Turisme (Ordre EMO/339/2013), una comunicació amb la documentació que els ens han d’aportar per tal de donar compliment a la base 11 de l’ordre de convocatòria. Segons aquesta base, els beneficiaris han de comunicar a la Generalitat l’estat d’execució de les actuacions subvencionades abans del 31 de març.

Aquesta comunicació haurà d’incloure:

  • L’informe tècnic de l’estat d’execució de les actuacions objecte de la subvenció;
  • El certificat d’obligacions reconegudes emès per l’interventor/a o òrgan equivalent de l’ens local en què consti la realització de les actuacions i l’import corresponent; i
  • El quadre específic de l’estat d’execució que la DGT haurà comunicat en primer lloc.

Els gestors d’EACAT trobaran aquest servei amb la denominació “EMO – Plans de foment territorial del turismo”

X