Pròrroga del termini per realitzar les actuacions per reduir emissions difuses de gasos amb efecte d’hivernacle en el sector de la mobilitat

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic informa que es prorroga el termini per executar les actuacions de la Base 2.1 de l’Ordre TES/422/2012, de 17 de desembre.

El 13 de novembre s’ha publicat en el DOGC núm. 6749 la resolució, per la qual els ens locals que han obtingut subvenció per realitzar actuacions per reduir les emissions difuses de gasos amb efecte d’hivernacle en el sector de la mobilitat les poden executar i justificar fins el 30 de setembre de 2015.

 

X