Llei 2/2014 (IV i últim): Disposicions Addicionals a tenir en compte

En aquest quart post, i ja l’últim, assenyalarem algunes de les Disposicions Addicionals recollides en aquesta Llei anomenada d’acompanyament.

A més a més de les habilitacions normatives a alguns Departaments de la Generalitat, de les mesures d’eficiència econòmica mitjançant la contractació pública, cal destacar les següents:

– Novena: Presentació unificada dels comptes anuals de les fundacions, impulsant la interoperabilitat entre la Generalitat i les administracions locals i entre la Generalitat i el col·lectiu notarial.

– Divuitena: Constitució del Col·legi Oficial d’Enginyers de Telecomunicació de Catalunya. Arran de la Sentència núm. 83/2013, de 6 de febrer, del TSJC, els enginyers ja poden formar un sol col·legi professional d’àmbit català.

– Vintena: Supressió de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS)

– Vint-i-cinquena: Ens locals beneficiaris del PUOSC. Els ens locals que hi renuncien tenen dret a la tramitació del pagament del 50% de la subvenció inicialment atorgada.

– Trentena: Fons de Cooperació Local. El repartiment als ajuntaments per l’any 2013 es farà amb càrrec al 2014

X