Un mercat únic digital competitiu- l’administració electrònica com a factor capdavanter

Resolució del Parlament Europeu, de 20 d’abril de 2012, sobre un mercat únic digital competitiu – l’administració electrònica com a factor capdavanter (2011/2178 (INI)) (2013/C 258 E/09).

En data 7 de setembre de 2013 s’ha publicat aquesta Resolució en el DOUE en la qual el Parlament Europeu efectua una sèrie de consideracions en relació a la contractació pública electrònica (epígrafs 53 a 63) i a la facturació electrònica (epígrafs 64 a 75).

Trobareu el text de la resolució aquí.

X