Ratificació del Govern de la integració de CATCert al Consorci AOC

Els serveis de CATCert estan sent prestats pel Consorci AOC

El Govern va aprovar ahir 15/10  l’acord pel qual es ratifica la integració de l’Agència Catalana de Certificació (CATCert) en el Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC). Aquesta integració s’inscriu en el seguit d’actuacions adreçades a la  racionalització i simplificació de l’estructura del sector públic.

La dissolució de l’organisme CATCert ha comportar el traspàs de tots els actius i passius de CATCert al Consorci AOC, i la subrogació d’aquest en tots els drets i obligacions amb efectes comptables i jurídics de 30 de juny de 2013.

L’Agència Catalana de Certificació tenia per objecte gestionar certificats digitals i prestar serveis relacionats amb la signatura electrònica i amb els processos d’identificació necessaris en l’àmbit d’actuació de les administracions públiques catalanes. Aquests serveis estan sent ja prestats pel Consorci AOC.

Acords del Govern de 15/10/2013

X