Via Oberta a l’àmbit tributari

Els serveis de Via Oberta contribueixen a l’agilitació de les gestions pròpies de l’àmbit tributari i dels ingressos públics que són competència del món local.

Per exemple, el servei Títol de Família Nombrosa (TFN) – en les seves modalitats de verificació o consulta i tipus de petició manual, per lots o per integració via WS-, simplifica i abreuja el procediment pel qual s’aplica la Bonificació de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) als titulars de famílies nombroses, amb plenes garanties de seguretat tècniques i jurídiques.

{ Per deixar de demanar les dades del TFN al ciutadà a efectes d’acreditar el compliment dels requisits d’accés a la bonificació de l’IBI, l’administració tramitadora ha de realitzar l’adequació normativa, organitzativa, procedimental i documental del tràmit afectat. Per exemple, les bonificacions de l’IBI es poden fer d’ofici, sense el consentiment de l’interessat, si ho preveu l’ordenança fiscal reguladora de l’impost o bé si ho especifica un decret d’alcadia a posteriori }  

Durant el 2011 les administracions catalanes van realitzar de l’ordre de 50.000 consultes del TFN  per a aquesta finalitat, el que ha suposat un estalvi important de temps i de diners.

  • Un estalvi econòmic aproximat de 300.000 euros, si atribuïm un cost de 6 € a la presentació de fotocòpia compulsada del TFN per part del sol·licitant del servei.
  • Una reducció del cost ecològic de la tramitació, ja que la transmissió telemàtica de dades i documents substitueix l’aportació documental “en paper” per part dels interessats.
  • Economia processal: l’automatització de l’accés a les dades del TFN per part de l’administració tramitadora es tradueix en una disminució d’errors en les dades i en uns expedients que incorporen informació veraç i actualitzada.
  • Immediatesa alhora d’obtenir la informació, ja que aquesta s’obté en línia o bé amb un retard de 24h com a molt si es tracta de lots molt voluminosos.

Aquest és una altre exemple pràctic de que l’ús intensiu dels serveis de Via Oberta per part de les nostres administracions ens fa no solament complir amb la llei, sinó ser més eficients i competitius, estalviar diners i alhora ser més respectuosos amb el medi ambient.

X