Tramitació de subvenció PLEGAC 2012 a través d’EACAT

La convocatòria de l’any 2012 del programa PLEGAC, oberta a partir del 17 de febrer de 2012 i fins el 16 de març de 2012, es pot tramitar mitjançant l’EACAT.

Mitjançant la Ordre EMO/20/2012, publicada el 16 de febrer de 2012, s’obre la convocatòria per al 2012 per subvencionar l’execució d’obres d’instal·lació per al subministrament de gas en el Pla per a la completa extensió de la gasificació de Catalunya per al període 2012 (PLEGAC 2012).

Poden ser beneficiàries d’aquesta subvenció les corporacions locals i els consells comarcals, i són objecte de l’atorgament d’aquestes subvencions les actuacions a Catalunya que incideixin directament en la millora de la qualitat de vida dels seus habitants o en el desenvolupament dels sectors agrícola i ramader, petit industrial o de serveis i que es puguin integrar en algun dels apartats següents:
Obres per al subministrament de gas per extensió o ampliació de les xarxes de gas existents.
Obres per a la nova instal·lació o ampliació de les xarxes locals de gas canalitzat, a partir de dipòsits centralitzats de gas liquat del petroli o de gas natural.
En queden excloses les insta·lacions de consum propi.
La tramitació dels expedients es durà a terme a través de la plataforma EACAT
X