Signat el conveni amb el Servei Català de Trànsit per a la prestació del servei de notificacions electròniques a les administracions locals

El Consorci AOC ha signat un conveni amb el Servei Català de Trànsit (STC) en el que es defineixen les actuacions a dur a terme per tal que els ens locals catalans puguin notificar electrònicament les sancions de trànsit als ciutadans que s’¿hagin donat d’alta a l’Adreça Electrònica Viària (AEV).

L’AEV (o DEV, en espanyol) és una figura creada a la Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la qual es modifica el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, i que es concreta en un conjunt de mecanismes i dades que permeten que es puguin efectuar notificacions electròniques de sancions en matèria de trànsit amb plenes garanties.

El STC està utilitzant l’e-NOTUM, el servei de notificació electrònica del Consorci AOC, des de finals de 2010 per notificar les sancions de trànsit. Aquest fet ha obert el camí per tal que aquest servei, que ja empren molts ens locals i la pròpia Generalitat de Catalunya per fer notificacions en altres matèries, d’acord amb la regulació de l’esmentada llei, també es faci servir per a què les administracions locals puguin notificar electrònicament les seves sancions de trànsit.

En concret, la disposició addicional cinquena de la llei citada estableix que “les comunitats autònomes amb competències executives en matèria de trànsit poden substituir les notificacions a l’adreça electrònica viària per notificacions a través de les seves plataformes informàtiques, per als ciutadans que optin per aquestes”. Així mateix, també diu que “les administracions locals que pertanyen als àmbits territorials de les comunitats autònomes amb competències en matèria de trànsit poden subscriure convenis de col·laboració per fer les notificacions telemàtiques a través de les plataformes de notificació i dels taulers d’edictes de la comunitat autònoma”.

Les administracions locals amb competències en matèria de trànsit estan obligades a notificar electrònicament a partir del 25 de maig de 2012. Actualment el Consorci AOC està col·laborant amb tots els ajuntaments i ens supramunicipals (les quatre diputacions i alguns consells comarcals) que han de complir amb aquesta obligació legal per tal que a la data esmentada estiguin en condicions de començar a enviar les notificacions de sancions de trànsit amb e-NOTUM.

X