Presentació dels justificants 2012 de la subvenció pluriennal per a la cooperació interadministrativa en actuacions comunitàries

Obert el tràmit per aportar la documentació justificativa de l’any 2012 corresponent a la convocatòria de subvencions pluriennals per a la cooperació interadministrativa en matèria d’actuacions comunitàries (GAP/126/2010).

Cal presentar obligatòriament la justificació amb els documents que s’annexen a la plataforma EACAT (certificat i relació de despeses).
En el cas de què hi hagi despeses de personal cal omplir la relació corresponent.
Respecte la memòria justificativa no hi ha un model preestablert.
X