L’obligatorietat de notificar per mitjans electrònics

La notificació electrònica comença a ser exigible a les administracions públiques sota pena de considerar les seves notificacions practicades per altres mitjans com a no vàlides. Així, ho ha demostrat la sentència núm. 498/2011, de 7 de juny de 2011, del Tribunal de Justícia de Madrid, la qual ha posat en entredit la pràctica de notificacions al domicili fiscal d’un contribuent que s’havia donat d’alta al sistema de notificacions electròniques de l’Agència Tributària.

En la seva defensa, l’Agència Tributària al·legava que la notificació realitzada en el domicili fiscal del recorrent s’havia de considerar correctament practicada per aplicació de l’article 110.2 de la Llei 58/2003, General Tributària, el qual estableix que en els procediments iniciats d’ofici, la notificació es pot practicar en el domicili fiscal de l’obligat tributari.

No obstant, el Tribunal conclou que l’article 110.2 cal integrar-lo amb els articles 27 i 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, els quals garanteixen la llibertat d’elecció dels ciutadans a l’hora d’escollir el mitjà de comunicació ‘electrònic o no- amb les administracions públiques, així com, la respectiva obligació de les administracions de respectar l’opció triada pel ciutadà, no podent imposar un mitjà diferent, a no ser que ho contempli una norma amb rang de llei.

En aquest sentit, la sentència resol que ‘l’Agència Tributària no podia escollir el mitjà de notificació, sinó que, per aplicació dels articles 27 i 28 de la Llei 11/2007, estava obligada a portar a terme les notificacions per via electrònica’, sistema que no es va utilitzar. Conseqüentment, un cop el ciutadà hagi manifestat la seva preferència per comunicar-se amb l’administració per mitjans electrònics -com pot ser donant-se d’alta a l’adreça electrònica viària o al sistema de notificacions electròniques de l’Agència Tributària- ‘l’administració quedarà obligada a realitzar les notificacions per via electrònica’ i només ‘podrà utilitzar un mitjà diferent quan l’anterior no sigui possible’.

X