Les xarxes socials, l’enfoc 2.0 i la contractació pública: experiències del Govern Basc i de la Universitat d’Almeria.

D’especial interès trobem dues iniciatives innovadores referents a l’ús dels mitjans electrònics ens els procediments de licitacions públiques. L’article 22.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic incorpora el contingut de l’article 37.1 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible. En dit article es disposa que “ els ens, organismes i entitats del sector públic vetllaran per la l’eficiència i el manteniment dels termes acordats en l’execució dels processos de contractació pública, afavoriran l’agilització de tràmits, valoraran la innovació i la incorporació de l’alta tecnologia com aspectes positius en els procediments de contractació pública i promouran la participació de la petita i mitjana empresa i l’accés, sense cap cost a la informació, en els termes previstos en la present Llei”.

És en aquest sentit, en el de la innovació, és on s’emmarquen les iniciatives del Govern Basc i de la Universitat d’Almeria. L’enfoc 2.0 aplicat a l’activitat de la contractació pública, “ suposa no només la utilització d’una sèrie d’eines com les xarxes socials o móns virtuals, passant per blocs, vídeo-blocs i demés elements, sinó que ha de suposar la voluntat ferma de transparència i difusió de l’activitat de les compres públiques, rendint comptes a la societat al voltant de com s’utilitzen els recursos econòmics destinats a les administracions”, segons exposen des del Servicio de Contratación, Patrimonio y Servicios Comunes de la Universidad de Almería.

Experiències Govern Basc i Universitat d’Almeria

  • Alertas Tempranas “ del Govern Basc (www.contratacion.euskadi.net )–> Es tracta d’un servei que funciona des del 2006 de la Direcció de Patrimoni i Contractació del Govern Basc, mitjançant el qual, es posa a disposició dels licitadors la opció de rebre un avís sobre les properes licitacions que es publicaran i que són aptes per a una licitació electrònica. Per a més informació, cliqueu aquí.
  • Aviso de Compra programada” de la Universitat d’Almeria ( www.ual.es )–> es tracta d’avançar informació a les empreses sobre les compres programades, per a que aquestes puguin conèixer, abans de l’aprovació de l’expedient, les condicions tècnico-administratives per a participar com a licitadors. Per a més informació, cliqueu aquí.

 

X