L’Ajuntament de Porqueres aprova inicialment l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària d’1 de febrer de 2012, ha aprovat inicialment l’Ordenança de l’Administració Electrònica de l’Ajuntament de Porqueres.

L’expedient s’exposa al públic per termini de 30 dies, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOPG, als efectes que els interessats puguin examinar-lo i/o formular al·legacions.

En cas de no presentar-se reclamacions, l’Ordenança es considerarà aprovada definitivament sense necessitat de cap altre acord i es publicarà l’acord elevat a definitiu i el text íntegre de l’Ordenança al BOPG.

X