L’Ajuntament de Matadepera publica el reglament de la seu i del registre electrònic

El Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 27.1.2012, publica el text íntegre del Reglament del registre electrònic i el Reglament de la seu electrònica de l’Ajuntament de Matadepera, amb l’advertiment que entraran en vigor el dia següent dita publicació íntegra, sempre i quan hagi transcorregut el termini de 15 dies que s’estableix a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

X