El Consell Comarcal del Baix Ebre ha aprovat crear la seu electrònica i aprovar inicialment el Reglament d’ús i funcionament de la Seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Ebre

 

El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió ordinària de data 20 de gener de 2012, va aprovar crear la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Ebre i aprovar inicialment el Reglament d’ús i funcionament de la Seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Ebre, les quals es publiquen de forma íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 32, de data 8 de febrer de 2012.Aquest reglament se sotmet a informació pública i audiència dels interessats, per un termini de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el BOPT, en el DOGC i en el tauler d’anuncis de la Corporació, per tal que aquests puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que considerin oportuns. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat  definitivament l’expedient i l’ordenança sense necessitat d’acord exprés pel plenari.

X