El Consell Comarcal de la Conca de Barberà aprova la creació d’una seu electrònica

El Ple del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, en la sessió de data 30 de gener de 2012, va aprovar la creació de la seu electrònica del Consell Comarcal de la Conca de Barberà.

Conjuntament s’acorda de conformitat amb el que s’estableix a l’article 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, l’aprovació inicial del Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica comarcal el qual, s’exposa al públic durant el termini de 30 dies perquè s’hi puguin presentar les reclamacions o el suggeriments que es desitgi. Si no es presenta cap al·legació ni suggeriment s’entendrà definitivament aprovat sense necessitat de cap altre acord.

 

X