Interoperar per estalviar

La interoperabilitat, entesa com la capacitat que tenen els sistemes de les administracions per compartir i reutilitzar la informació de què disposen per assolir uns objectius comuns, és un àmbit d’actuació fonamental del Consorci AOC, perquè permet que tant les administracions com la societat en general sigui més eficient i estalviï en recursos:

  • Els ciutadans i les empreses estalvien en els seus tràmits amb l’administració, per no haver d’aprovisionar i aportar documentació que ja es troba en poder d’altres institucions públiques.
  • Les institucions públiques estalvien, d’una banda perquè s’alliberen de la càrrega administrativa i econòmica que suposa l’expedició de certificats en paper i d’altra banda, perquè l’automatització de l’accés a les dades per part dels organismes tramitadors es tradueix en una disminució d’errors en les dades i en uns expedients que incorporen informació veraç i actualitzada… amb la consegüent economia processal que això representa.

Així doncs, l’ús intensiu dels serveis d’interoperabilitat per part de les nostres administracions ens fa no solament complir la llei, sinó ser més eficients i competitius, estalviar diners i alhora ser més respectuosos amb el medi ambient.

X