Sobre digital i subhasta electrònica corporativa, pròximes funcionalitats a la Plataforma de serveis de Contractació Pública

La Plataforma de Serveis de Contractació Pública és una eina desenvolupada per la Direcció General de Contractació Pública del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya i amb la que el Consorci AOC col·labora amb l’objectiu que els ens locals que hi estiguin interessats puguin utilitzar-la sense cost per a les seves finances.

Actualment, les empreses que ho desitgin ja poden presentar les seves ofertes a través de la plataforma, tot i que únicament està previst per a contractes menors, procediments negociats i derivats d’acord marc. Es troba en fase de pilotatge i estarà disponible per a tots els òrgans de contractació a partir del proper mes de setembre.

Pròximament, la plataforma integrarà noves i útils funcionalitats: el sobre digital i la subhasta electrònica corporativa.

El sobre digital És un mecanisme mitjançant el qual el licitador ‘tanca’ la seva proposició i la presenta a l’òrgan de contractació, amb la seguretat de disponibilitat, integritat i confidencialitat de la informació presentada. Informació que a més no serà accessible fins a la data i hora establerta i només per les persones competents (obertura de les pliques per part de la mesa de contractació).

El projecte té diversos objectius:

  • Dotar el sistema de contractació actual de nous serveis que permetin el procés de licitació per mitjans electrònics donant cobertura a les diverses etapes del procés: la creació de la licitació i la definició de condicions, la presentació de les ofertes, la recepció i custòdia i el procés d’obertura de sobres

  • Possibilitar la integració tecnològica amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, per part d’altres sistemes corporatius requerits en el procés de licitació.

  • Gestionar el procés de canvi amb activitats de comunicació, formació i suport, que garanteixin l’èxit del projecte.

D’acord amb el calendari de la Direcció General de Contractació Pública, la previsió de pujada a producció per a pilotatge és el mes de setembre d’enguany.

La subhasta electrònica És un mecanisme interactiu de selecció d’ofertes, que compta amb un dispositiu electrònic d’avaluació automàtica, al que es pot recórrer per a qualsevol procediment de contractació en el que resulti adient.

Els objectius del projecte són:

  • Impulsar l’ús de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics dins de l’àmbit de la contractació pública.

  • Substituir, en el cas de la Generalitat, l’eina actual de Subhasta Electrònica de la Comissió Central de Subministraments.

  • Proveir una capa d’integració amb els nous serveis que permeti la integració amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, així com els sistemes corporatius requerits en el procés de licitació.

  • Gestionar el procés de canvi amb activitats de comunicació, formació i suport, que garanteixin l’èxit del projecte.

D’acord amb el calendari de la Direcció General de Contractació Pública, la implantació es preveu en dues fases. La primera contempla el circuit complet de la subhasta amb una pujada a producció per a pilotatge (maig 2010) i la segona completa el circuit amb casos complexos, validacions i integracions completes (octubre 2010).

X