Nous projectes per al 2010

La Comissió Executiva del Consorci AOC va aprovar el passat 21 de gener els objectius per al 2010. Aquests objectius, definits en un context de l’assumpció progressiva per part de les administracions catalanes de les obligacions que deriven de les normes que han anat entrant en vigor (Llei d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, Llei de contractes de sector públic i Decret per a l’impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat) i de les que es troben en tramitació a hores d’ara al Parlament de Catalunya, es concentren en:

  • Continuar consolidant els productes i serveis que ja s’ofereixen a les administracions catalanes

  • Completar l’oferta de serveis a les necessitats plantejades

  • Donar continuïtat i millorar l’eficàcia de les polítiques de suport econòmic a les actuacions dels ens locals

  • Ampliar l’orientació seguida fins ara en l’oferta de serveis (complementant, per facilitar-ne la implantació, l’oferta tecnològica que hi ha amb mesures de suport a les organitzacions per agilitzar la implantació, la gestió del canvi i l’ús dels serveis)

  • Obtenir informació sobre la situació de l’Administració electrònica a Catalunya

Entre els nous serveis per al 2010, destaquen l’encàrrec al Consorci d’oferir a les administracions catalanes una eina que permeti la gestió electrònica dels òrgans col·legiats (convocatòries, tramesa de documentació, etc.) i una altra (DESA’L) que emmagatzemi, classifiqui, cerqui, modifiqui, recuperi i retingui els documents electrònics generats pels serveis del Consorci (Via Oberta, EACAT Tràmits, e-TRAM, etc.)

X