Localret proposa l¿adopció d¿una Agenda Digital per a Catalunya

El Consorci Localret, que aplega els ens locals de Catalunya, fa seus els objectius establerts a l¿Agenda Digital per a Europea i insta, a tots els sectors implicats, a l¿adopció d¿una Agenda Digital per a Catalunya.

En aquest sentit Localret ha elaborat un Document que recull els eixos bàsics que han de promoure el desenvolupament de les telecomunicacions i la societat del coneixement. La proposta, que es resumeix en 10 punts i busca assolir el consens, es farà arribar als grups polítics, operadors, reguladors, institucions públiques, col·legis professionals i a tots els agents relacionats.

Durant els darrers mesos des de Localret s¿ha treballat en l¿elaboració d¿un document de prioritats estratègiques, des de la perspectiva local, en matèria de societat digital per tal que pugui ser punt de referència i marc per a les propostes d¿actuacions concretes per als propers anys dins del desplegament de l¿Agenda Digital Europea.

El document vol instar a assolir el consens entre les diferents forces polítiques per tal d¿aconseguir un marc estable, imprescindible per al desenvolupament de les infraestructures de telecomunicacions i el desenvolupament de la societat de la informació.

Els seus eixos són:

1.- Garantir l¿acompliment del Servei Universal. Les normes vigents de la UE sobre les obligacions de servei universal en matèria de telecomunicacions garanteixen l’accés dels catalans a les xarxes telefòniques i a Internet. Cal garantir que tots els ciutadans de Catalunya puguin exercir els seus drets d¿accés en els termes definits per la legislació vigent i procurar l¿existència de mecanismes que permetin la seva redefinició en la mesura que els usos socials d¿aquestes tecnologies evolucionin. Avui el mínim de banda ampla hauria de ser de 2 Mbps.

2.- Promoure el desenvolupament de l¿administració electrònica, així com l¿acompliment per part de les administracions de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d¿accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Cal que l¿Administració Local rebi la màxima col·laboració de totes les institucions per tal que això sigui possible, continuant la línia de treball desenvolupada en el marc del Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC).

3.- Els ens locals han d¿actuar com a facilitadors de l¿aplicació intensiva de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en la promoció econòmica, oferint especial suport a les petites i mitjanes empreses.

4.- Potenciar i promoure el desplegament de les xarxes òptiques de nova generació a tot el territori de Catalunya. El creixement de la demanda d¿ample de banda durant els últims anys genera en els sectors econòmics un gran interès pel desplegament de les xarxes òptiques. Cal que les administracions públiques impulsin el desplegament d¿aquestes xarxes per tal de permetre que empreses i ciutadans puguin accedir a serveis avançats i noves formes de comunicació gràcies a una ràpida i senzilla provisió de serveis de telecomunicacions de qualitat, a cost raonable. Suport al Consorci ITCat per a l¿extensió territorial de la xarxa de fibra òptica.

5.- Potenciar i promoure el desplegament de les xarxes municipals de telecomunicacions sense fils. Cal promoure i assessorar als municipis en el procés de desplegament de les xarxes sense fils que permeten oferir als ciutadans determinats serveis d¿accés a Internet amb independència de la seva localització, i millorar l¿eficàcia i l¿eficiència de molts sistemes de gestió dels serveis municipals que requereixen de l¿obtenció de dades i d¿indicadors a través de sistemes de sensorització. Atenció preferent al desenvolupament de noves tecnologies com el 4G.

6.- Ordenació del desplegament de les infraestructures de telefonia mòbil. Cal dotar als ajuntaments dels instruments tècnics i regulatoris que permetin garantir que aquest desplegament es faci amb el màxim respecte per la sensibilitats de la ciutadania i a les necessitats reals d¿expansió de les companyies operadores.

7.- Cada ciutadà i cada treballador públic ha de disposar d¿una identitat digital jurídicament vàlida per accedir i actuar a Internet de manera segura. El procés de desplegament de la signatura electrònica ha de ser el més planer possible i necessita la col·laboració de totes les administracions.

8.- Impulsar el govern obert local. Les TIC i les noves xarxes socials obren nous mecanismes de comunicació i de transparència que fomenten el diàleg entre les administracions i el conjunt de la societat.

9.- Cal que totes les administracions facin un front comú per lluitar de manera efectiva contra qualsevol ¿escletxa digital¿ que exclou qualsevol ciutadà o col·lectiu de la incorporació a la societat del coneixement.

10.- L¿any 2020 el 100% de les contractacions públiques s¿han de fer de manera electrònica. Cal adequar les eines i les normatives a l¿assoliment d¿aquest objectiu.

Més informació: Document íntegre Agenda Digital Catalunya

X