El CESICAT elabora una guia sobre l¿aplicació de l¿Esquema Nacional de Seguretat

Amb l¿objectiu que les administracions locals catalanes millorin la seguretat dels seus sistemes d’informació i apliquin mesures tant organitzatives com tècniques, el Consorci AOC ofereix determinats serveis (reactius, preventius i de promoció) mitjançant el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT).

En aquest sentit, el CESICAT, com a òrgan encarregat d’executar l’estratègia nacional de seguretat TIC i, d’acord amb la Disposició addicional 2 de l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS, Reial decret 3/2010), establirà un seguit d’actuacions per tal de donar suport en l’àmbit de Catalunya a la millor implantació de les mesures de seguretat establertes a l’ENS.

Dins les actuacions que el CESICAT està duent a terme perquè les administracions s¿adaptin a l¿ENS, s¿ha elaborat una guia legal de seguretat, de la qual se¿n pot consultar la primera part, sobre la metodologia a seguir. La guia es complementa amb altres mesures per facilitar el compliment de l¿ENS així com la millora dels nivells de seguretat en l’àmbit de les administracions públiques de Catalunya.

En l¿enllaç següent, us podeu baixar la Guia legal de seguretat: Esquema Nacional de Seguretat. Part 1_Guia metodològica.

X