La Llei 11/2007: impuls a la interoperabilitat

L’Administració electrònica és un instrument d’especial utilitat per aconseguir una Administració pública més eficaç, eficient i moderna. I pel que fa als ciutadans, suposa una millora substancial en la disponibilitat dels serveis, que s’ofereixen 7×24, amb independència de la seva localització geogràfica, evita desplaçaments innecessaris, millora la inclusió social i facilita l’accés a la informació pública.

En aquest sentit, una fita clau en el desenvolupament de l’Administració electrònica ha estat l’aprovació de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, que ofereix un marc regulador que elimina les barreres jurídiques pel al seu ple desenvolupament, encara que el factor clau d’aquesta llei és el reconeixement d’un nou dret ciutadà: el d’accés electrònic als serveis de les administracions. I aquest dret ciutadà es tradueix en un deure per a les administracions, que hauran de posar tots els seus serveis públics en línea abans del 31 de desembre de 2009.

La Llei 11/2007: canvis en els processos

Amb motiu de la Llei 11/2007, caldrà que es redissenyin alguns dels procediments administratius, amb l’objectiu que es simplifiquin i es redueixin les càrregues administratives, procés en el que la col·laboració entre les administracions és de la màxima importància.

El nou model de provisió de serveis per a l’Administració General de l’Estat ha de facilitar el seu accés, tant a través dels punts d’accés propis de cada departament, com a través d’un punt d’accés global de forma que no sigui necessari que el ciutadà hagi de conèixer l’estructura interna de l’Administració per poder utilitzar-los. Als ciutadans no se’ls demanarà informació o dades que estiguin en poder de les administracions, però quan hagin d’aportar documentació addicional, aquesta podrà ser enviada en format electrònic.

Impuls a la interoperabilitat

Amb l’objectiu de dotar de garanties jurídiques les actuacions que es desenvolupin usant procediments electrònics, la Llei estableix el règim jurídic de l’Administració electrònica i presta especial atenció als mecanismes de cooperació entre administracions per garantir la interoperabilitat dels sistemes i aplicacions desenvolupades i la reutilització d’aplicacions i la transferència de tecnologies entre elles. Per tant, una de les màximes de la Llei impacta directament en el centre de competència del Consorci AOC, la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les administracions públiques catalanes.

La Llei reforça també una de les iniciatives del Ministeri d’Administracions Públiques, la xarxa de comunicacions entre totes les administracions públiques, la denominada Xarxa SARA. El Consorci AOC és l’ens que dóna accés als seus serveis mitjançant la plataforma EACAT, l’extranet de les administracions catalanes.

Conseqüències normatives de la Llei 11/2007 a Catalunya

En la major part del seu articulat, la Llei 11/2007 té caràcter de legislació bàsica i deixa marge, per tant, al desenvolupament autonòmic. És per això que des del govern de la Generalitat s’estan impulsant iniciatives legislatives, tant un projecte de llei com un decret, que completarien la regulació de la llei estatal, donant un pas més en aquest procés de desenvolupament de l’Administració electrònica.

X