Presència a l’Encyclopedia Digital Government

L’Encyclopedia Digital Government publicada per la Universitat tecnològica de Tampere a Finlàndia incorpora un article realitzat per Ignasi Albors, director d’Organització i Recursos del Consorci AOC sobre els projectes que s’estan duent a terme a l’esmentat Consorci. L’Encyclopedia of Digital Government està composada per breus articles dividits en sis sectors que conformen el Govern digital, així com per un compendi de termes, conceptes, definicions i acrònims sobre aquest tema.

X