L’Ajuntament de Barcelona inicia l’Expedició telemàtica de volants del padró

El passat dimarts 28 de febrer, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Administració Oberta de Catalunya van signar electrònicament un conveni de col·laboració mitjançant el qual els ciutadans i ciutadanes que canviïn de residència tindran la possibilitat de comunicar el nou domicili a les administracions a través d’Internet i les administracions públiques que requereixin l’acreditació d’un domicili de residència podran fer la consulta de volants del padró municipal d’habitants per via telemàtica.

Varen signar el conveni, l’Excm. Sr. Joan Clos i Matheu, Alcalde President de l’Ajuntament de Barcelona, assistit pel Sr. Jordi Cases i Pallarès, Secretari General de la corporació, i l’Hble. Sr. Joan Carretero i Grau, president del Consorci AOC. També van assistir a l’acte l’Im. Sr. José Cuervo Agudín, Quart Tinent d’Alcalde, el Sr. Joan A. Olivares i Obis, director gerent del Consorci AOC, el Sr. Jordi Masias i Muntada, director gerent de CATCert i el Sr. José Ramón Rodríguez Bermúdez, gerent adjunt d’Organització i Sistemes d’Informació.

L’objectiu final d’aquest projecte és evitar que el ciutadà hagi de presentar certificats o volants del padró municipal d’habitants en paper en cap organisme públic. I, per aconseguir-ho, es planteja oferir un servei de col·laboració interadministrativa que faciliti l’intercanvi de la informació dels ciutadans relativa al seu domicili de residència necessària per a la realització de diversos tràmits i gestions, contribuint així a guanyar eficiència interna a les administracions i a estalviar temps i tràmits als ciutadans.

Aquest projecte va dirigit a tots els ajuntaments i administracions supramunicipals de Catalunya que gestionen, de forma directa o bé per delegació, bases de dades del padró municipal d’habitants.

Es garanteix que l’intercanvi de dades entre les diferents entitats es realitzarà sempre donant compliment a la Llei de protecció de dades de caràcter personal i amb totes les garanties de seguretat de les transaccions telemàtiques.

X